Samara Joy at 2021 JazzFest White Plains_photo credit Susan Nagib